Το Καταστατικό που ισχύει σήμερα εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2011 στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του Ν.3604/2007.

 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011

Το κείμενο του Καταστατικού με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις των Άρθρων 5, 6 και 23:

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2018

————————————————————————————————————————————————————————————-

Το Άρθρο 6 του καταστατικού τροποποιήθηκε με απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 5.11.2018.

Η σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. έγινε την 13/11/2018 με Κ.Α.Κ. 1563821

Το Άρθρο 23 του Καταστατικού τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ. της 29.06.2016.

Η σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. έγινε την 27/7/2016 με Κ.Α.Κ. 702498.

Το Άρθρο 5 του Καταστατικού τροποποιήθηκε με απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 29.12.2013.

Η σχετική ανακοίνωση και το τροποποιημένο Άρθρο 5 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) 929/31.1.2014 (1)

ΦΕΚ 929.2014 (1)

Ολόκληρο το κείμενο του Καταστατικού δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) 11736 της 11ης Νοεμβρίου 2011.

ΦΕΚ.11736.2011

 

***********************************************************************************************************************************

Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, που ιδρύθηκε το 1954 με βάση την Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου 55388 της 18ης Δεκεμβρίου 1954, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Δ.Α.Ε.) 411/20.12.1954.

ΦΕΚ.411.1954

Το αρχικό καταστατικό κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 409/1986 και 497/1987 το 1989 και η σχετική εγκριτική Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)  33 / 4.1.1990.

ΦΕΚ.33.1990