Δείτε τους ισολογισμούς, τα προσαρτήματα και τις εκθέσεις του Δ.Σ.

Οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 εγκρίθηκαν από την Τακτική Γ.Σ. της 29/6/2016, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 704083, το οποίο εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

2016 07 29.ΓΕΜΗ.Καταχ.ΚΑΚ.704083.ΕγκρΟικΚατΧρ2015

Οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 τροποποιήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Τακτική Γ.Σ. της 29/6/2015, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 555115, το οποίο εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

2016 02 09.ΓΕΜΗ.Καταχ.ΚΑΚ.555115.ΠρακτΓΣ.Τροπ.ΟικΚαταστ