Ανακοινώνεται ότι την την 8η Αυγούστου 2022 αναρτήθηκε  στο Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Α.Κ. 2679742) και στην ιστοσελίδα της εταρίας η Πρόσκληση για την 67η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα λάβει χώρα την 5η Σεπτεμβρίου 2022.

———————————————————————————————————————

Ανακοινώνεται ότι την την 20η Αυγούστου 2021 αναρτήθηκε  στο Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Α.Κ. 2423665) και στην ιστοσελίδα της εταρίας η Πρόσκληση για την 66η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα λάβει χώρα την 10η Σεπτεμβρίου 2021.

——————————————————————————————————————–

Ανακοινώνεται ότι την την 18η Αυγούστου 2020 αναρτήθηκε  στο Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Α.Κ. 2038772) και στην ιστοσελίδα της εταρίας η Πρόσκληση για την 65η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα λάβει χώρα την 7η Σεπτεμβρίου 2020.  Στην ιστοσελίδα της εταρίας αναρτήθηκαν επίσης οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του 2019 και η έκθεση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. των μετόχων.

———————————————————————————————

Ανακοινώνεται ότι την 24η Ιουλίου 2019 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Πρόσκληση για την 64η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα λάβει χώρα την 28η Αυγούστου 2019.

———————————————————————————————

Ανακοινώνεται ότι την 10/10/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 5η Νοεμβρίου 2018, με θέμα την τροποποίηση του Άρθρου 6 του Καταστατικού.

———————————————————————————————

Ανακοινώνεται ότι την 26/7/2018 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 (Ισολογισμός 31/12/2017, Αποτελέσματα Χρήσης 2017, Προσάρτημα και Έκθεση του Δ.Σ. προς την 63η Γενική Συνέλευση των μετόχων

———————————————————————————————

Ανακοινώνεται ότι την 22η Ιουνίου 2017 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2016, το  προσάρτημα, καθώς και η Έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

———————————————————————————————

Ανακοινώνεται ότι την 11η Μαΐου 2017 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Πρόσκληση για την 62η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα λάβει χώρα την 6η Ιουνίου 2017.

———————————————————————————————

Ανακοινώνεται ότι την 3η Ιουνίου 2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Πρόσκληση για την 61η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα λάβει χώρα την 29η Ιουνίου 2016.
——————————————————————————————————————–
Ανακοινώνεται ότι την 3η Ιουνίου 2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2015, το  προσάρτημα, καθώς και η Έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
———————————————————————————————————————
Ανακοινώνεται ότι την 5η Ιουνίου 2015 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Πρόσκληση για την 60η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα λάβει χώρα την 29η Ιουνίου 2015.
——————————————————————————————————————–
Ανακοινώνεται ότι την 5η Ιουνίου 2015 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014, το συνοπτικό προσάρτημα, καθώς και η Έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
——————————————————————————————————————–
Ανακοινώνεται ότι την 21η Μαϊου 2014 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Πρόσκληση για την 59η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα λάβει χώρα την 26η Ιουνίου 2014.
——————————————————————————————————————–
 Ανακοινώνεται ότι την 21η Μαϊου 2014 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013, το συνοπτικό προσάρτημα, καθώς και η Έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
——————————————————————————————————————–
Ανακοινώνεται ότι την 3η Δεκεμβρίου 2013 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα λάβει χώρα την 29η Δεκεμβρίου 2013.
——————————————————————————————————————–
 Ανακοινώνεται ότι την 15η Οκτωβρίου 2013 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
——————————————————————————————————————–
 Ανακοινώνεται ότι την 21η Μαϊου 2013 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012, το συνοπτικό προσάρτημα, καθώς και η Πρόσκληση για την φετινή Τακτική Γενική Συνέλευση.